Thiết bị giám sát, quan trắc môi trường công nghiệp và môi trường giao thông, đô thị